Financiële continuïteit

Previous
Next

Bedrijfskosten

De Aedes-benchmark vergelijkt corporaties onderling op de hoogte van de beïnvloedbare bedrijfslasten. In het najaar van 2020 is voor de zevende maal de Aedes Benchmark gepubliceerd. De deelname van de corporaties komt uit op 89%. Corporaties grijpen de benchmark aan om onderling te vergelijken om van elkaar te leren en de transparantie te vergroten.

De beïnvloedbare bedrijfskosten van alle corporaties bedragen gemiddeld € 828 (2019: € 785). De stijgende lijn zet zich dus voort sinds 2018. De toename van de lasten is toe te schrijven aan personeelskosten, leefbaarheid en overige bedrijfslasten.

l’escaut scoort op de bedrijfskosten bij woningcorporaties € 954 (2019: € 915) per verhuureenheid. De stijging ten opzichte van 2019 zit voornamelijk in leefbaarheid. De overige verschillen pakken per saldo neutraal uit door een scherpere toerekening aan activiteiten conform het functioneel model. l’escaut zit met deze score in de staartgroep (score C). Deze score vinden we te hoog. Onze doelstelling is om in de middengroep (score B) te komen.

Woningcorporatie l’escaut
Grootteklasse 5.001-10.000 vhe’s
Nederland
2019
2018
2019
2019
Lasten verhuur/beheeractiviteiten*
€ 543
€ 705
€ 473
€ 465
Overige directe operationele lasten
€ 40
€ 39
€ 61
€ 73
Toegerekende organisatiekosten inzake verkoop
€ 13
€ 5
€ 15
€ 19
Overige organisatiekosten
€ 217
€ 49
€ 181
€ 157
Leefbaarheid
€ 143
€ 111
€ 97
€ 106
Lasten servicecontracten
€ 274
€ 282
€ 302
€ 304
Opbrengsten servicecontracten
€ 276
€ 276
€ 295
€ 296
Geharmoniseerde beïnvloedbare netto bedrijfslasten functioneel
€ 954
€ 915
€ 832
€ 828

In 2021 bekijken we waar mogelijke besparingskansen liggen. De belangrijkste beïnvloedbare kosten liggen op het vlak van personeelskosten en algemene kosten (ICT, facilitair). We maken gebruik van de benchmarkvergelijkingen met andere corporaties om leerpunten op te doen. Onze ambitie (in € per vhe) leggen we vast en we starten direct in het 2e kwartaal met het realiseren van deze ambitie. We vertalen dit in onze begroting 2022.

De bedrijfskosten zijn in 2020 fractioneel (0,8%) gestegen te opzichte van 2019. Het verschil wordt veroorzaakt door allerlei plussen en minnen. In positieve zin schieten de automatiseringskosten er boven uit. Een aantal ict-projecten zijn doorgeschoven vanwege het besluit om eerst onderzoek te doen naar de overgang naar Tobias 2012. Daarnaast zijn minder consultantykosten gemaakt door de matige doorontwikkeling op Tobias 2009. Verder zien we lagere uitgaven op bank, porti- en drukkosten, externe controle, advieskosten, wagenpark, communicatie/PR en bijdrage huurdersvereniging. De kosten voor inleenkrachten vertoont een financiële overschrijding. Door langdurig zieken in 2020 was het noodzakelijk om inleenkrachten in te huren.

Realisatie
Begroting
Realisatie
Verschil
2019
2020
2020
Personeelskosten
5.971.108
6.045.346
6.322.633
277.287
Huisvestingskosten
650.160
543.115
503.666
39.449 –
RVC kosten
71.778
75.090
72.704
2.386 –
Algemene kosten
1.663.107
1.816.591
1.527.688
288.903 –
8.356.154
8.480.142
8.426.691
53.451 –
Mutatie in % t.o.v. gerealiseerde cijfers 2019
0.8%