Financiële continuïteit

Previous
Next

Coronavirus

De gevolgen van het coronavirus zijn voor l’escaut tot op heden beperkt. De kritische bedrijfsprocessen en prestatie-indicatoren die door de coronasituatie sterk kunnen worden beïnvloed, laten geen negatieve uitslagen zien. De huurderving en huurachterstanden blijven binnen of rond de normen die we voor de coronacrisis opstelden. Ook op het gebied van onderhoud of hoger ziekteverzuim door corona zien we geen extra kosten.

Op de volgende thema’s liggen de belangrijkste risico’s in deze periode voor l’escaut:

  • Huurachterstand: door inkomensdalingen kunnen onze huurders in betalingsproblemen komen. Dit kan leiden tot aanvullende betalingsregelingen, maar in principe niet tot kwijtscheldingen en daarmee dus ook niet tot omzetverlies. Door maatwerk te verlenen, een helder incassoproces te volgen en samenwerking met belangrijke stakeholders (vroegsignalering) trachten we de huurachterstand stabiel te houden.
  • Improductiviteit medewerkers: hoger ziekteverzuim door coronabesmettingen. Dit leidt tot een groter aantal inleenkrachten. Preventief werken we zoveel mogelijk vanuit huis en nemen we in alle werkzaamheden de preventieve maatregelen (1,5m afstand, voldoende ventileren, bij klachten thuisblijven en testen, etc.) in acht.

Met vertrouwen ziet l’escaut de corona-uitdagingen die op ons pad komen tegemoet. Met de huidige inzichten liggen continuïteitsproblemen niet direct voor de hand om de volgende redenen:

  • De huurstromen zijn omvangrijk en goed gespreid.
  • Het onroerend goed is normaal gesproken courant en waardevast.
  • De financiële ratio’s zijn goed en bieden de vereiste veiligheidsbuffers.

Hoe lang gaat deze crisis nog duren? Niemand weet het, waardoor het moeilijk is om te overzien wat de impact (van de nasleep) gaat zijn in maatschappelijk en economisch opzicht. We stellen what-if-scenario’s op en analyseren deze om inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen van de coronacrisis. In de paragraaf ‘Verwacht jaarresultaat 2021’ komen we hierop terug.