Verslag raad van commissarissen

Previous
Next

De raad van commissarissen ziet l’escaut in beweging

l’escaut presteerde in 2020 in Vlissingen veel waar we vanuit de raad van commissarissen (verder: rvc) trots op terugkijken.

We zien de projecten in verschillende stadia van voortgang in het Scheldekwartier en die van de sloop en nieuwbouw aan het Ravesteynplein. Allebei beeldbepalend voor de stad.

We zien een calamiteit aan de Hogeweg, waarbij door een brand aan de Hogeweg een van de huurders om het leven kwam en andere huurders tijdelijk moesten verhuizen. Een vreselijke gebeurtenis. Hierbinnen zien we dat l’escaut in samenwerking met een breed scala aan partners de nadelige effecten voor huurders zo klein mogelijk hield.

We zien ook een coronacrisis die een grote impact had op huurders en medewerkers. l’escaut moest de fysieke dienstverlening anders inrichten. Het kantoor grotendeels dicht, contact op afstand. Speciale afspraken voor niet of juist wel, maar dan aangepast, uitvoeren van onderhoud binnen de woning. Ga er maar aanstaan!

Dat is alles bij elkaar knap! Mede omdat l’escaut een turbulente periode achter de rug heeft met drie verschillende bestuurders in de afgelopen vier jaar. Desondanks is er veel gepresteerd. Onder leiding van de nieuwe bestuurder werkt l’escaut nog meer naar buiten. Herbezinning op de missie en visie vindt plaats. De organisatieontwikkeling krijgt verder vorm. Medewerkers nemen hun verantwoordelijkheid en dat leidt tot blijvend goede prestaties en veel waardering van huurders.

Voor l’escaut stonden en staan twee, deels aan elkaar gekoppelde, taken als een paal boven water: betaalbaarheid en duurzaamheid. l’escaut ziet investeringen in duurzaamheid als een belangrijk middel om de woonlasten voor huurders te verlagen. Goed en betaalbaar wonen zit echt in de genen van l’escaut. Tegelijk waarderen we het dat l’escaut deze traditionele taakopvatting zelf ter discussie stelt als “te smal”: ze wil graag meer met huurders en andere partijen samenwerken en ze ziet leefbaarheid als een gebied waarop ze zich verder wil ontwikkelen. Ze wil zich meer richten op het sociale aspect, zorg en leefbaarheid. l’escaut wil doorontwikkelen van maatschappij-gerichtheid naar maatschappij-gedrevenheid. Daar staat de rvc achter. Daar zijn we als rvc trots op. We zien daadwerkelijk dat l’escaut meer dan voorheen de samenspraak en samenwerking zoekt met andere maatschappelijke organisaties. Vanuit het toezicht moedigen we l’escaut aan om daar nog verder stappen in te zetten. We denken wel dat l’escaut vanuit haar degelijkheid af en toe nog teveel de neiging heeft voor huurders te denken. Vanuit het toezicht stimuleren we dat l’escaut huurders nog meer gaat raadplegen. We denken dat dit leidt tot nog betere oplossingen.

Nogmaals, we zien een mooie beweging, een beweging naar maatschappijgedrevenheid, een beweging dichter naar ‘de bedoeling’. Dit zien we ook bij het ontwikkelen van de visie op Wonen en Zorg die in 2020 startte. l’escaut gaat intensief in gesprek met partners. l’escaut toont zich verrast en enthousiast over de opbrengst van deze gesprekken. l’escaut ontdekt nog meer ‘wat de partners voor elkaar kunnen betekenen in de steun aan kwetsbare mensen’. Ook zien we dit in de manier waarop l’escaut het ‘woningmarktonderzoek nieuwe stijl’ opzette. Natuurlijk start dit met een kwantitatief analytisch deel waarin gekeken wordt vanuit trends welke aanpassingen in de strategische portefeuille nodig zijn. Wij zijn benieuwd naar de aanvulling op dit kwantitatieve deel met het kwalitatieve onderzoek waarin het voldoen aan de woonbehoefte van specifieke doelgroepen aan de orde komt. Dit onderzoek gaat verder dan de stenen, dit raakt aan hoe mensen in hun woning en buurt willen wonen, dit raakt aan wat zij zelf kunnen, maar ook aan de steun en service die zij van anderen nodig hebben. Kortom, l’escaut slaat een mooie weg naar maatschappijgedrevenheid in!

Er was een Ondernemingsplan 2018-2020. Dan is een nieuw ondernemingsplan vanaf 2021 de verwachting. Dit nieuwe plan is er nog niet. Met de vorenstaande beweging in beeld werkt l’escaut aan een ondernemingsplan vanaf 2022. Het jaar 2021 is een overgangsjaar waarin het Jaarplan 2021 voorlopig koers biedt.