Duurzaam woningbezit

Previous
Next

Duurzaamheidsbeleid

In het klimaatverdrag van Parijs maakte de internationale gemeenschap in 2015 afspraken om opwarming van de aarde te beperken. In 2019 presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse bijdrage aan het Klimaatverdrag. Het doel is om de CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 terug te brengen met 49 procent in 2030 en 95 procent in 2050.

De maatregelen in het Klimaatakkoord zijn onderverdeeld per sector. Gebouwde omgeving is er daar een van. Door woningen te verduurzamen leveren woningcorporaties een belangrijke bijdrage aan het terugbrengen van de CO2-uitstoot. l’escaut streeft naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Dat doen we op verschillende manieren. Stapsgewijs verbeteren we onze woningen. Dat doen we door renovatie, verkoop, sloop en nieuwbouw.

Om aan de duurzaamheidsdoelstellingen te voldoen, stelde l’escaut in 2020 een nieuw duurzaamheidsbeleid vast. Aan de hand van acht thema’s verduurzamen we de bouw, het beheer, het gebruik en de sloop van onze woningen. In onze duurzaamheidsstrategie zetten we in op acht thema’s:

1. Bewustwording

De mens speelt een belangrijke rol in het besparen van energie. Iedereen moet weten waarom en hoe we energie kunnen besparen. Binnen l’escaut moeten we kennis hebben van het verduurzamen van woningen, maar ook de huurder moet weten hoe hij energie kan besparen. Daarom zorgen we ervoor dat onze medewerkers, huurders en partners zich hiervan bewust zijn. In 2020 overhandigden we onze huurders een box ledlampen. Een mooie eerste stap om te bezuinigen op het energieverbruik.

2. Bestaande woningvoorraad

Het verduurzamen van bestaande woningen is een grote opgave, zowel organisatorisch als financieel. De bestaande woningvoorraad gaan we stapsgewijs verbeteren naar een CO2-neutrale en aardgasloze woningvoorraad in 2050. Woningen met een einde levensduur tot uiterlijk 2035 verduurzamen we niet meer. Woningen met een einde levensduur tussen 2035 en 2050 brengen we naar label A en woningen die we na 2050 nog verhuren maken we CO2-neutraal. We starten met de woningen die slechte labels (G, F en E) hebben en waar we veel aan kunnen verduurzamen. Door deze aanpak ontstaat een aantal mijlpalen:

• Per 2025 heeft l’escaut geen G-, F- en E-label woningen meer.
• Per 2028 heeft l’escaut geen D-label woningen meer.
• Per 2035 heeft l’escaut geen C-label woningen meer.

De gemeenschappelijke ruimtes in onze hoogbouwwoningen maken we voor 2030 energieneutraal. Op dit moment zijn we bezig om alle maatregelen uit te werken en in te plannen.

3. Nieuwbouw

Nieuwe woningen bouwen we aardgasloos en energieneutraal. Hierbij gaat het om gebouwgebonden energie, zoals verwarming, koeling, ventilatie en verlichting. Huurders houden daardoor nog een kleine energievraag over, voor onder andere huishoudelijke apparatuur. Hiervoor kunnen ze dan groene energie afnemen. We kiezen er bewust niet voor om de woningen geheel energieneutraal te bouwen, ook wel een nul-op-de-meterwoning, of NOM-woning, genoemd. NOM-woningen vragen een hogere investering, toezicht op het energieverbruik en flink wat administratie. Ook is het bij NOM-woningen gebruikelijk dat huurders een vergoeding betalen aan de corporatie. En daar wil l’escaut haar huurders niet mee belasten.

4. Klimaatbestendig nieuw- en verbouw

dl’escaut denkt actief mee met de gemeente, provincie en nutsbedrijven over de klimaatadaptatiestrategie. Zo onderzoeken we hoe we in kunnen spelen op het veranderende klimaat. Bijvoorbeeld door woningen zo te bouwen dat er minder overlast ontstaat in periode van hitte, droogte of hevige regenval.

5. Circulair bouwen

Circulair bouwen houdt in dat we zuinig met onze grondstoffen omgaan. Bij nieuwbouw bestaan hier richtlijnen voor, waaraan we willen voldoen. Daarnaast startte l’escaut een onderzoek hoe wij op dit vlak beter kunnen presteren. We denken na over hergebruik en duurzaam materiaalgebruik in de sloop en bouw, zodat we minder grondstoffen gebruiken. Begin 2021 ronden we dit onderzoek af en passen we de verbeteringen direct toe.

6. Huurbeleid

Bij het verduurzamen van woningen streven we naar een verlaging van de woonlasten.

7. Bedrijfsvoering

We verduurzamen ons kantoorpand en zorgen ervoor dat onze huisvesting in 2030 energieneutraal is. Ook vervangen we de bedrijfsauto’s voor elektrische exemplaren. En we zorgen ervoor dat het woon-werkverkeer afneemt. Zo pakken onze medewerkers vaker de fiets. Verder verduurzamen we onze huishoudelijke apparaten en verbruiksartikelen.

8. Samenwerking

l’escaut werkt nauw samen met gemeente Vlissingen, waterschap Scheldestromen, Enduris, Delta, Evides en andere Zeeuwse woningcorporaties. Al deze partijen hebben immers te maken met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Als l’escaut massaal zonnepanelen op daken legt, moet het elektriciteitsnet dit ook aankunnen. Dit voorbeeld laat zien dat samenwerking erg belangrijk is. Daarom delen we kennis en stemmen we projecten met elkaar af.