Financiële continuïteit

Previous
Next

Analyse jaarresultaat 2020

Het boekjaar 2020 sluiten we af met een positief jaarresultaat van € 53,2 miljoen. In dit jaarresultaat is een ongerealiseerde waardestijging van de marktwaarde van € 40 miljoen verwerkt. In de begroting 2021 calculeerden we voor prognosejaar 2020 een geschat resultaat van € 0,76 miljoen.

Bedragen € 1.000
Jaarrekening
Jaarrekening
Begroting 2020
2019
2020
2020
Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
13.771
14.829
12.912
Netto gerealiseerd resultaat verkoop vastgoedportefeuille
199
569
508
Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
39.525
48.039
-1.779
Nettoresultaat overige activiteiten
145
31
Overige organisatiekosten
-1.335
-2.882
-1.430
Leefbaarheid
-878
-843
-804
Bedrijfsresultaat
51.427
59.743
9.407
Financiële baten en lasten
-3.805
-3.267
-3.304
Resultaat voor belasting
47.622
56.476
6.103
Vennootschapsbelasting
-1.740
-3.256
-5.338
Resultaat deelnemingen
-12
-2
-6
Resultaat na belasting
45.870
53.218
759

Het verschil in jaarresultaat 2020 ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door:

 • Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille
  De toegerekende organisatiekosten aan verhuur- en beheeractiviteiten zijn met € 1,8 mln afgenomen doordat een verschuiving van (loon)kosten jaarverslaggeving, HRM, Communicatie & PR, Governance en bestuur naar ‘Overige organisatiekosten’ heeft plaatsgevonden (conform publicatie ‘Handleiding toepassen functionele indeling winst- en verliesrekening bij corporaties’, verslag jaar 2020). Daarnaast zijn voortschrijdende inzichten in het zuiverder toerekenen van medewerkers aan activiteiten van invloed.

 • Waardeveranderingen vastgoedportefeuille
 • Het totale effect bedraagt € 48,0 mln welke is op te splitsen in:
  • Overige waardeveranderingen€ 4,7 mln ontstaan door de ontvangst beschikking voor vermindering verhuurderheffing voor project Ravesteynplein (€ 0,56 mln) en voor project De Dempo (€ 0,75 mln) totaal beschikkingsbedrag € 1,3 mln. De component rente- en loonkosten is afgenomen als gevolg van een andere verdeling van de totale investering ten opzichte van de inschatting van vorig jaar. Tevens zijn de ingeschatte marktwaarde en stichtingskosten van beide projecten bijgesteld.
  • Niet gerealiseerde waardeveranderingen€ 45,1 mln door de positieve marktontwikkeling van ons vastgoed onder aftrek van (des)investeringen. In de begroting is het Handboek 2019 nog ingerekend en vanwege de coronapandemie ten tijde van het opstellen ervan waren nog veel onzekerheden wat de effecten op de vastgoedmarkt zouden zijn. De marktwaarde in de jaarrekening is bijgesteld op de markthuren, GBO volgens NEN2580, macro-economische parameters, huurverhoging en leegwaarde.
 • Overige organisatiekosten
  De toegerekende organisatiekosten zijn gestegen voor jaarverslaggeving, HRM, Communicatie & PR, Governance en bestuur van ‘Verhuur- en beheeractiviteiten’ naar deze post (zie ook toelichting bij Nettoresultaat exploitatie vastgoedportefeuille) verschoven.
 • Vennootschapsbelasting
  In voorgaande jaren zijn de belastinglatenties gewaardeerd op nominale waarde, zo ook nog in de laatst vastgestelde begroting 2021. Met ingang van de jaarrekening 2020 heeft l’escaut haar belastinglatenties op contante waarde gewaardeerd, omdat dit een getrouwer beeld geeft. De waardering op contante waarde leidt tot een stelselwijziging waarvoor de vergelijkende cijfers 2019 in de jaarrekening opnieuw zijn berekend met een effect € 2 mln ten opzichte van de begroting.
   
  De latentie op verschil in waardering van het vastgoed in exploitatie tussen hogere marktwaarde ten opzichte van de fiscale waarde is hiermee komen te vervallen. Voor de waardering in het vastgoed komen andere latenties in de plaats, voor zover naar verwachting sprake is van afwikkeling, zoals de latentie op (dis)agio leningen.
  Dit geldt ook voor de latenties op het vastgoed in exploitatie: het afschrijvingspotentieel en de verkoopvijver.

Verwacht jaarresultaat 2021

Het verwachte resultaat over 2021 valt € 41 miljoen lager uit ten opzichte van de vastgestelde begroting 2021. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door dat de marktwaarde van de woningen hard wordt geraakt door de verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningen vanaf januari 2021 van 2% naar 8%. Daarnaast veroorzaakt een wijziging van de fiscale prognose ook een verlaging van de post ‘belastingen’.