Financiële continuïteit

Previous
Next

Risicomanagement

l’escaut past risicomanagement toe door op gestructureerde wijze om te gaan met het beheersen van risico’s in relatie tot de organisatie- en beleidsdoelstellingen. De doelen die we met risicomanagement willen bereiken zijn:

  • continue risico’s expliciet maken en een risico alertheid creëren;
  • proactief met risico’s omgaan in plaats van reactief;
  • bewust met risico’s omgaan en bijbehorende beheersmaatregelen afwegen.

Strategische risico’s

Er is medio 2019 een top-6 van strategische risico’s opgesteld. In 2020 lag de focus op uitwerking en beheersing daarvan. Voor deze risico’s zijn, met inbreng van de risico-eigenaar en andere betrokkenen, oorzaak/gevolganalyses gemaakt en beheersmaatregelen opgesteld. Iedere vier maanden rapporteren we over de voortgang van de implementatie van de beheersmaatregelen. Door het implementeren van de beheersmaatregelen verkleinen we de risico’s, daardoor en ook vanwege gewijzigde omstandigheden gaan we in 2021 de strategische top-risico’s herijken.

Kans
Impact
Belangrijkste beheersmaatregel(en)
1
Oud bezit: lage restant levensduur/conditie/slecht energielabel/verouderd/woontechnische kwaliteit
Hoog
Hoog
Actuele portefeuillestrategie, complexsessies, conditiemetingen, meer inzetten op vernieuwing
2
Toename kwetsbare huurders/verwarde personen/toename sociale/fysieke veiligheidsincidenten
Hoog
Midden
Trainen personeel, intensievere samenwerking team leefbaarheid en team verhuur, maatwerk, samenwerking met netwerkpartners
3
Financiële haalbaarheid nieuwbouw (hoge stichtingskosten)
Midden
Midden
Vernieuwd investeringsstatuut en investeringskader, actueel financieel beleid, alternatieve bouwmogelijkheden onderzoeken
4
ICT, datakwaliteit, AVG
Midden
Laag
Opvolging beheersmaatregelen vanuit de IB/AVG. Risicobehoordeling, project “data op orde”
5
Niet voldoen aan/niet versnellen van de duurzaamheidsopgave/ routekaart 2050
Midden
Laag
Nieuw opgesteld duurzaamheidsbeleid, meer inzetten op vernieuwing, kennis actueel houden
6
Calamiteiten in wooncomplex (gasexplosie/brand/ instorting asbest/legionella/etc.)
(Zeer) Laag
Hoog
Updaten calamiteitsplan en crisiscommunicatieplan, project brandveiligheid

Risicobereidheid

Risicobereidheid, of risk-appetite is een begrip waar l’escaut bij stilstaat. Om risicomanagement op een goede manier verder te brengen, is het van belang om de risicobereidheid gezamenlijk als directie en MT vast te stellen. Risicobereidheid hangt ook samen met de risicovolwassenheid (risk-maturity) van de organisatie. In 2020 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar risicobereidheid in combinatie met de risicovolwassenheid van l’escaut en de daarbij passende aan te houden financiële veiligheidsmarges. Bij l’escaut noemen we dit de vluchtstrook (dit is de marge bovenop de door WSW/AW opgelegde parameters). De conclusie hieruit is dat l’escaut wil verschuiven van ‘defensief’ naar ‘neutraal’.

Neutraal staat in deze context dan voor: ‘we wegen risico’s en kansen tegen elkaar af, en nemen dan een besluit’. De betekenis/consequentie daarvan is dat we bereid zijn om onzekerheid te accepteren als de potentiële voordelen groter zijn dan de potentiële risico’s en het beleid is gericht op beheersing van het risico waarbij kosten en baten van beheersmaatregelen afgewogen worden. Deze keuze, die ook goed past bij de maatschappij gedreven richting waar l’escaut naartoe wil, betekent meer dan alleen maar het vastleggen van de risicobereidheid. In 2021 werken we de impact van deze keuze voor l’escaut verder uit.

Processen

Naast bovenstaande is in de tweede helft 2020 gestart met het projectmatig actualiseren van alle procesbeschrijvingen, dan wel het opzetten ervan waar dat nog niet gebeurd is. Bij de procesvorming bespreken we de risico’s en bestaande en/of gewenste beheersmaatregelen en leggen we dit vast in een procesflow. De planning van het totaal van de processen loopt door tot in de eerste helft van 2021.

Risico’s die zich hebben voorgedaan

Als we terugkijken op 2020 zien we meteen twee risico’s die zich hebben voorgedaan: de coronacrisis en de brand, gevolgd door een ontploffing, aan de Hogeweg. De Hogeweg valt onder het door ons als nummer zes benoemde risico ‘Calamiteit in wooncomplex’. De beheersingsmaatregelen die we al hadden genomen, hebben ons geholpen in deze crisis. De lering die we uit deze crisis hebben getrokken kan ons weer helpen in het nog beter beheersen in de toekomst van vergelijkbare crisissituaties. Daarom is deze crisis na afloop geëvalueerd met de betrokkenen. Ook corona zorgde voor een crisis, zij het van een heel andere orde. Ook hier hebben we aan het begin een crisisteam samengesteld, ook daarbij hebben we gebruik gemaakt van eerdere ervaringen in crisisbeheersing.

Vooruitblik naar 2021

In 2021 gaan we verder op de ingeslagen weg, waarbij we ons vooral focussen op het groeien in risicovolwassenheid en de acties die daarvoor nodig zijn. Het doel daarvan is om een betere afweging te maken in de beheersing van risico’s en daardoor de gewenste verschuiving in risicobereidheid op een verantwoorde wijze te kunnen invoeren.
In 2021 is het ook weer tijd om de top-risico’s te herijken. Door de beheersing van de risico’s en door gewijzigde omstandigheden kan het zijn dat hier een verschuiving ontstaat.