Financiële continuïteit

Previous
Next

Treasury

De kaders voor de uitvoering van treasury zijn vervat in het treasurystatuut en het treasuryjaarplan. Het treasuryjaarplan 2020 is de leidraad voor ons treasury handelen in 2020. Het treasuryjaarplan is in de auditcommissie en de rvc besproken en door de rvc goedgekeurd en geldt daarmee als mandaat voor de af te sluiten transacties.

De samenwerking met Thésor (een door het AFM geaccrediteerde onafhankelijke treasuryorganisatie) is gecontinueerd om het treasuryplan uit te voeren. Dit vanwege tevredenheid over de samenwerking en de complexiteit van de materie. In de treasurycommissie (gemiddeld drie keer per jaar) bespreken we de treasuryrapportage waarin we de (toekomstige) kaspositie van l’escaut doornemen, ingaan op actuele ontwikkelingen op treasurygebied en bespreken we gewenste en/of noodzakelijke transacties bespreken.

Het volgende is in 2020 gerealiseerd:

  • Het aantrekken van twee fixe leningen, beide groot € 5 mln met rente van 0,077% en 0,164%.
  • Overeenkomen van een nieuwe opslag van een basisrentelening. De opslag is opnieuw vastgesteld voor vier jaar op 0,26% (tot 1-3-2021)
  • Het treasurystatuut actualiseren. In 2020 actualiseerden we treasurystatuut en keurde de rvc het goed. Het treasurystatuut heeft tot doel nadere formele richtlijnen vast te leggen waarbinnen de treasury-activiteiten bij l’escaut dienen plaats te vinden. Hierdoor worden financiële – en operationele risico’s beheerst en is een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Het treasurystatuut heeft door haar aard en inhoud een langdurige werking. De normen die onderhoudsgevoelig zijn of een tijdsgebonden karakter hebben, werken we jaarlijks in een apart hoofdstuk bij het Financieel Jaarplan uit.
  • Onderzoeken of deelname aan LIST Amsterdam gewenst is. LIST Amsterdam geeft concurrerende prijzen af en is met regelmaat ook de scherpste partij. De mogelijkheid om gebruik te maken van LIST Amsterdam is opgenomen bij het actualiseren van het treasurystatuut.
  • Monitoren van de wijzigingen in de zekerheidsstructuur van het WSW en eventuele gevolgen daarvan beoordelen. Het WSW is twee jaar geleden gestart met het Strategische Programma naar aanleiding van de aanspraak op het risicovermogen door de casussen Humanitas en WSG. Eén van de drie pijlers van het programma is de robuustheid van het stelsel. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn het jaarlijks in te rekenen obligo en de zogenaamde obligolening ter grootte van 2,6% van de geborgde leningportefeuille. Het WSW geeft aan dat de obligolening geen effect heeft op het borgingsplafond van de individuele deelnemer. In de vorm van een kredietfaciliteit heeft het ook geen effect op de Loan to Value (LTV) en de solvabiliteit. Naar verwachting worden corporaties begin 2021 gevraagd om een obligolening aan te trekken.
  • Doorlopend actiepunt: evalueren van de dienstverlening van de huisbank, conform treasurystatuut vindt dit jaarlijks plaats. In 2020 heeft dit ook plaatsgevonden. De BNG blijft onze huisbankier. De BNG scoort op het gebied van (veilige) dienstverlening en tarieven goed.